Page:Sibu Congkan Sanbian263-李昉-太平御覽-136-030.djvu/111

此页尚未校对


武德四年置銅州貞觀八年改爲容州因容山爲名

十道志曰鬼門𨵿在北流縣南三十里兩石相對狀(⿱艹石)𨵿

形闊三十餘歩昔馬援討林邑經此立碑石碣尚存昔時

趨交趾皆由此𨵿巳南尤多瘴癘去者罕得生還故諺曰

鬼門𨵿十人去九人還

郡國志曰斯地瘴氣春謂青草瘴秋謂黄𦭘瘴有瘴江水

     辯州

十道志曰辯州陵水郡古越地𥘿象郡地二漢屬合浦郡

唐置辯州

郡國志曰辯州在陵羅二水之間

     白州

十道志曰白州南昌郡古越地𥘿象郡地漢爲合浦郡唐

武徳四年置南州六年改爲白州