Page:Sibu Congkan Sanbian263-李昉-太平御覽-136-030.djvu/120

此页尚未校对


定越地置儋耳郡唐武德四年置儋州漢書張晏注曰儋

耳其俗鏤其頰皮上連耳匡分爲數支狀似雞膓因名焉

山海經海内南經曰有離耳郭景純注曰鎪其耳分令下

垂爲飾即儋耳也

     振州

方輿志曰振州延德郡𡈽地與朱崖郡同隋置臨振郡唐

置振州

     瓊州

方輿志曰瓊州瓊山郡土地與朱崖郡同唐貞觀六年

崖州置瓊州

     萬安州

方輿志曰萬安州萬安郡𡈽地與朱崖郡同唐置萬安州

或爲萬安郡