Page:Sibu Congkan Sanbian263-李昉-太平御覽-136-030.djvu/49

此页尚未校对


    黄州

十道志曰黄州齊安郡禹貢荆州之域戰國時屬楚𥘿爲

南郡地漢爲西陵縣髙齊置衡州隋開皇三年爲黄州

又曰麻城黄陂縣本漢西陵縣也

    沔

十道志曰沔州漢陽郡禹貢荆州之域春秋鄖國之地戰

國時屬楚𥘿併天下爲南郡地漢爲安陸縣地晉立沌陽

縣屬江夏郡沌音篆武德四年沔

尚書禹貢曰逾于沔漢上沔

三國志曰魏𥘉定荆州沌陽以爲重鎮

晉書曰永嘉六年王敦表陶𠈉爲荆州刺史鎮沔

宋書州郡志曰晉於臨嶂山置沌陽縣