Page:Sibu Congkan Sanbian263-李昉-太平御覽-136-030.djvu/58

此页尚未校对


多産出可以攝生自奉養丹徒地可以葬

吴志曰岑昏鑿丹徒至雲陽而杜野小辛間皆斬絶陵襲

功力艱辛杜野屬丹徒小辛屬曲阿

圖經曰唐垂拱四年立金山縣後改名金壇取邑界句曲

之山金壇之陵以爲號

眞誥曰地胏似洛中北邙山土水似長安丹鳯門外井泉

之味

河圖曰乃有地胏土良水清句曲之山金壇之陵

    常州

十道志曰常州毗陵郡禹貢楊州之域春秋時屬吴後屬

越戰國屬楚𥘿漢爲毗陵縣屬㑹稽郡

輿地志曰晉陵縣春秋時吴之延陵邑也季札譲位耕於

此因以封之漢改爲毗陵