Page:Sibu Congkan Sanbian263-李昉-太平御覽-136-030.djvu/70

此页尚未校对


十道志曰𡊮州冝春郡禹貢楊州之域春秋時吴地𥘿屬

九江郡漢爲豫章郡之冝春縣晉武改冝春爲冝陽隨平

陳分洪州之冝陽立𡊮州

漢書曰武帝封長沙定王子爲冝春侯

吴録曰冝春縣出羙酒毎歳上貢封酒親付計吏

    䖍州

十道志曰䖍州南康郡春秋時吴地𥘿屬九江郡漢爲贑

縣地屬豫章郡後漢興平二年分豫章立廬陵郡而贑縣

屬焉晉太康三年立爲南康郡隋平陳立䖍州以䖍化水

而得名也

圖經曰贑縣章貢二水𩀱流至縣合爲贑水其間置邑因

以名縣

十道志曰南康縣本漢南野地