Page:Sibu Congkan Sanbian263-李昉-太平御覽-136-030.djvu/71

此页尚未校对


吴録曰南野縣有大𢈔山九嶺嶠以通廣州

    建州

十道志曰建州建安郡古閩越之地𥘿閩中郡漢屬㑹稽

吴分置建安郡陳屬閩州隋平陳屬泉州唐武德四年

建州因建溪爲名

方輿志曰浦城縣本漢東候官之北郷也吴永安三年

爲吴興縣

圖經曰晉尚書陸邁梁尚書郎江淹皆爲吴興令按淹自

序云吴興地在東南嶠外閩越之舊境是也

    福州

福州圖經曰勾踐六代孫爲楚所併其後有無諸以其境

南泉山之地因而都之稱閩越王    至孫繇又以

東海隅之地稱越王俱是㑹稽之域遂有三越之稱