Page:Sibu Congkan Sanbian263-李昉-太平御覽-136-030.djvu/72

此页尚未校对


圖經曰梁承聖二年封蕭基爲長樂侯於此

十道志日福州長樂郡亦閩越地𥘿爲閩中郡漢髙帝立

無諸爲閩越王都於此晉置晉安郡陳置閩州唐開元十

三年爲福州

開元録曰閩州越地即古東甌今建州亦其地皆蛇種有

五姓謂林黄等是其𧜟

郡國志曰漢武元鼎六年立都尉居候官以禦兩越所謂

東北一尉西南一候也

    泉州

十道志曰泉州清源郡𥘿漢土地與長樂同東晉南渡衣

冠士族多萃其地以求安堵因立晉安郡宋齊以後因之

景雲二年置泉州

天寳𥘉爲清源郡乹元元年又爲州