Page:Sibu Congkan Sanbian263-李昉-太平御覽-136-030.djvu/76

此页尚未校对


漢志曰諸曁縣屬㑹稽郡莽曰䟽虜

十道志曰縣有曁浦諸山因以爲名

㑹稽志曰龜山之下有東武里即琅耶東武縣山一夕移

於此東武人皆從此故里不動

     歙州

十道志曰歙州新安郡禹貢楊州之域春秋時屬越𥘿屬

丹陽郡

漢志曰歙都尉治屬丹陽郡

漢志曰黝縣屬丹陽郡浙江水出焉成帝鴻嘉二年爲廣德

國王莽曰愬虜師古曰黝音伊字與黟同

晉書曰孔愉字敬康㑹稽人永嘉之亂避地入新安山谷

中以稼穡讀書爲業信著郷里後奄忽而去人皆以爲神

爲之立廟孔靈村