Page:Sibu Congkan Sanbian263-李昉-太平御覽-136-030.djvu/79

此页尚未校对


人徃徃漸岀乃以東甌地爲回浦縣

漢志曰回浦東部都尉理屬㑹稽郡揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)雄解嘲曰東南一

尉西北一候

十道志曰唐武徳四年討平李子通於臨海縣置海州五

年改海州爲台州

     處州

圖經曰處州縉雲郡古縉雲之墟也𥘿爲㑹稽郡地漢𥘉

爲東甌地後以爲回浦縣光武更名章安晉分爲永嘉郡

輿地志曰永嘉郡本㑹稽東郡地晉明帝太寜元年分臨

海等五永嘉郡

圖經曰麗水縣有惡道惡道有突星瀬謝靈運與弟書曰

聞惡道溪中九十九里有五十九灘永嘉記曰王右軍遊

惡道歎其竒絶遂書突星瀬於石