Page:Sibu Congkan Sanbian263-李昉-太平御覽-136-030.djvu/81

此页尚未校对


界𥘿屬㑹稽郡漢𥘉屬荆吴二國

郡國志曰婺州正得東越之地漢時其地屬㑹稽爲東楊

州人俗輕躁少信行好滛

鄭緝之東陽記曰此境於㑹稽西部嘗置都尉理於此吴

寳鼎元年始分㑹稽置東陽郡隋平陳置婺州蓋取其地

於天文爲婺女之分野異苑曰東陽顔烏以淳孝著聞群

鳥助銜土塊爲墳烏口皆傷一境以爲至孝所致因以縣

名烏傷

十道志曰唐武徳七年改烏傷爲義烏

     衢州

十道志曰衢州信安郡土地所屬與㜈州同唐武德四年

平李子通於信安縣置西有三衢山因以爲名

輿地志曰後漢獻帝𥘉平三年分太末縣立新安縣晉太