Page:Sibu Congkan Sanbian263-李昉-太平御覽-136-030.djvu/86

此页尚未校对


    道州

十道志曰道州江華郡禹貢荆州之域春秋及戰國時屬

楚漢屬長沙國唐貞觀八年爲道州

圖經曰昔舜封象有鼻國即其地

     郴州

十道志曰郴州桂陵郡禹貢荆州之域春秋及戰國時屬

楚𥘿屬長沙郡漢髙祖二年分長沙南境立桂陽郡屬荆

州部居郴梁元帝爲盧陽郡屬衡州隋平陳改爲郴州

史記曰項羽徙義帝於長沙都郴

    連州

十道志曰連州連山郡春秋時楚地𥘿爲長沙郡之南境

二漢爲桂陽郡之桂陽縣吴屬始興郡晉因之宋於此立

宋安郡後省齊如之梁爲陽山郡唐武德四年改爲連州