Page:Sibu Congkan Sanbian264-李昉-太平御覽-136-031.djvu/17

此页尚未校对


宮首山宫交門宫明光宫五柞宫萬歳宮竹宫壽宫建章

宫太一宫思子宫見漢書長樂等宫或在京師或在外邵或帝王所居或祠祀所在或因事以置

夜光宫棠梨宮扶茘宫見三輔莫圖桂宫見三輔故事鼎湖宫谷口

宫〇魏略曰大𥘿國城中有五宫相去各十里宫室皆以

水精爲梱食器亦然

郡國誌曰金河府摩磷宫北二十里有石殿一飛橋向岸

𦘕以古賢哲士太常卿蔣少遊制太和五年文明太后來

幸釣得鯉魚一𩀱長三尺以黄金鏁穿鰓放於池中後皆

長五尺沉泛相隨正光元年五月五日天清氣爽聞池内

鏘鏘聲水中驚沸湏㬰雷電晦SKchar有氣五道自池中屬於天

乆之乃滅波止水定唯見一魚化爲龍矣

又曰𥘿川宮昔非子到𥘿於此築宫室

又曰廬山有三宫上宫在懸崖之表人所不及次宫在山