Page:Sibu Congkan Sanbian264-李昉-太平御覽-136-031.djvu/49

此页尚未校对


續漢書曰中平二年造萬金堂於西園

三十國春秋西涼傳曰李暠於南門外臨水起堂名曰靖

恭堂以議朝政閱武事堂成圖讃自古明王忠臣孝子貞

女暠自爲序以明鑒戒文武群寮亦皆圖焉是月白雀翔

于靖恭堂暠頌之

梁書曰髙祖五年改閱武堂爲徳陽堂改聽訟堂爲議賢

後魏書任城王澄從髙祖於觀徳殿髙祖曰躬以觀徳次

之凝閑堂髙祖曰名要有義此堂天子閑居之義不可縱

奢以忘儉自安以忘危故此堂後作茅茨堂謂李沖曰此

東曰歩元廡西日遊凱廡此坐雖非唐堯之君卿等當

無媿於元凱冲對曰臣旣遭唐堯之君不敢辝元凱之譽

髙祖曰光景垂落朕同宗則有載考之義卿等將出無逺