Page:Sibu Congkan Sanbian264-李昉-太平御覽-136-031.djvu/84

此页尚未校对


(⿰釒义)-- 釵珮謂之辟寒金宫人相嘲曰不服辟寒金郍得帝王

心於是媚惑者亂争此寳以爲身飾及行卧皆懷挾以要

寵也魏代䘮滅珎寳池臺鞠爲煨燼𠻳金之鳥亦自髙翔

又曰周靈王二十三年起昆昭之臺一名宣昭之臺聚天

下異木神工得崿谷隂生之樹其質千尋文理盤錯以此一木臺用足矣其木有 龍虵

獸之形篩水精爲泥臺髙百丈𦫵之以望雲色時有萇引

能招致神異王登臺忽見二人乗空而至乗遊飛之輦駕

以青螭其衣皆縫緝毛羽王即迎之上席時天下大旱地

裂木然一人先唱能爲霜雪引氣一噴則雲起雪飛坐者

皆口禁井池氷堅可琢又設狐腋素裘紫羆大褥褥是西

域所獻施於臺上又一人以指彈席上而暄風入室裘褥

皆弃臺下