Page:Sibu Congkan Sanbian264-李昉-太平御覽-136-031.djvu/9

此页尚未校对


魏志曰帝營作許昌宫楊阜諌曰堯尚茅茨而萬國安

禹卑宫室而天下樂桀作琁室象廊紂爲傾宫鹿臺皆喪

社稷也

吴志曰後主二年六月起新宫於太𥘉之東制度尤廣二

千石巳下皆自入山督攝伐木又壞諸地大開𫟍囿起土

山作樓觀加飾珠玉製以竒名右臨硎左彎碕又開城

北渠引後湖水激流入宫内廵遶堂殿窮極𠆸巧功費萬

又曰赤烏十年春二月適南宫三月改作太𥘉宫詔移武

昌材瓦有司奏武昌宫作巳二十八年恐不堪用冝别更

置帝曰大禹卑宫室爲美今軍事未巳所在多賦妨損農

業且建業宫乃朕從京來作府舎耳材柱率細年月乆逺恐

朽壞今武昌宫材木自可用繕之〇晉書曰尚書僕射謝安