Page:Sibu Congkan Sanbian268-李昉-太平御覽-136-035.djvu/34

此页尚未校对


但脂韋其間苟度取容而巳故時人號爲摸稜手以爲口

又曰宇文融旣居相位欲以天下爲巳任謂人曰使吾居

此數月庶令海内無事矣於是薦宋璟爲右丞相裴耀卿

爲户部侍郎許景先爲工部侍郎甚允朝廷之望

又曰牛仙客旣居相位獨㓗其身唯諾而巳所有錫賚皆

緘封不敢費之百司或有所諮決輙對曰但依令式即可

若不依文非所知也

又曰開元二十二年十一月制宰相兼官者並兩給俸禄

又曰楊綰素以德行著聞質性貞廉車服儉朴居廟堂未

數日人心自化御史中丞崔寛劒南西川節度使寕之弟

家冨於財有別墅在皇城之南池館臺榭當時第一寛即

日濳遣毀坼中書令郭子儀在邠州行營聞綰拜相座内