Page:Sibu Congkan Sanbian268-李昉-太平御覽-136-035.djvu/98

此页尚未校对


史記曰楚大司馬景舎帥軍伐蔡蔡侯奉社稷而歸之楚

發其賞舎辭曰發誠布令而敵退是王威也相攻而敵退

是將威也戰而敵退是衆威也臣不冝以衆威受賞

漢書曰元狩四年上命大將軍衛青驃𮪍將軍霍去病各

兵五万𮪍數十万出塞斬首捕虜有功廼置大司馬

又曰董賢爲大司馬是時賢年二十二雖爲三公常給事

中領尚書百官因賢奏事單于來朝宴見羣臣上前單于

怪賢年少以問上令報曰大司馬年少以大賢居位單于

乃起拜賀漢得賢臣

又曰孝元王皇后成帝母也家凡十侯五大司馬外戚莫

盛焉

又曰成帝綏和元年賜大司馬金印紫綬置官屬禄比丞