Page:Sibu Congkan Sanbian269-李昉-太平御覽-136-036.djvu/103

此页尚未校对


後魏書曰陽平王子匡除度支尚書匡與尚書令髙肇不

平常無降下之色時丗宗委政於肇朝廷傾憚惟匡與肇

抗衡先自造棺置於㕔事意欲輿棺詣闕論肇罪惡

隋書曰長孫平開皇三年徴拜度支尚書平見天下州縣

多罹水旱百姓不給奏令民間每秋家出粟麥一石巳下

貧富爲差等儲之閭里以備凶年名曰義倉

     度支郎中

唐書曰崔仁師爲度支郎中甞奏度支財物數千言手不

執夲太宗怪之令黃門侍郎杜正倫齎夲仁師對唱一無

差殊太宗大竒之

六典曰度支郎中貟外掌判天下租賦少多之數物産豐

約之冝水陸道路之利每歳計其所出而支其所用凡物

之精與地之近者以供國物之固與地之逺者以供軍皆