Page:Sibu Congkan Sanbian269-李昉-太平御覽-136-036.djvu/37

此页尚未校对


疋仍勞之曰朕所以不置左右僕射者正以卿在省耳

又曰韋温爲尚書右丞吏部貟外張文規父𢎞靖長慶初

在幽州爲朱克融所囚文規不時省赴人士喧然罪之温

居綱轄首糺其事出文規爲安州刺史

五代史後唐書曰梁開平二年改左右丞爲左右司侍郎

避廟諱也至同光年十月復舊爲左右丞長興元年九月

詔曰臺轄之司官資並設左右貂素來相𩔖左右揆不至

相懸以此比方豈冝分別自此冝升尚書右丞官品與左

丞並爲正四品

     左司郎中   左司貟外郎

六典曰左右司郎中貟外郎各掌付十有二司之事以舉

正稽違者署符目焉凡都省掌舉諸司之綱紀與其百寮

之程式以正邦理以宣邦