Page:Sibu Congkan Sanbian269-李昉-太平御覽-136-036.djvu/63

此页尚未校对


三歳未甞𬒳奏三署服其愼重

又曰黃香爲尚書郎甞獨止𪧐臺上晝夜不離省闥上聞

善之

又曰陽嘉二年汝南童子謝廉河南趙建年十二各通一

經以太學𥘉繕應化而至皆除郎中

又曰黄香知古今記羣書無不渉獵兼好圖䜟天官星氣

鍾律曆筭窮極道術京師號曰天下無𩀱江夏黄童京師

貴戚慕其聲名更饋衣物拜尚書郎

後漢書曰馮豹拜尚書郎忠勤不懈每事未報常俯伏省

閤或從昬至明肅宗聞而嘉之使黄門持𬒳覆豹勑令勿

驚由是數加賞賜

又曰馮勤除爲郎中給事尚書以圖糧在事精勤遂見

親識每引進帝輙顧謂左右曰佳乎吏也由是使典諸侯