Page:Sibu Congkan Sanbian270-李昉-太平御覽-136-037.djvu/98

此页尚未校对


又曰荀頽承明元年文明太后令百官舉才堪幹事人足

委仗者於是公卿咸以頽應選徴拜散𮪍常侍

又曰孝文謂散𮪍常侍元景曰卿等自在集書合省逋墯

致使王言遺滯起居不修

北齊書曰宋弁爲散𮪍常侍遷右將軍領黄門弁屢讓髙

祖曰散𮪍位在中書之右常侍者黄門之庶兄領軍者二

衛之假攝不足空存推讓而棄大委

又曰朝貴多假常侍以取貂蟬之飾髙隆之自表解侍中

并陳請假侍服者亦請罷之詔皆如表

三國典略曰齊遣散𮪍常侍崔瞻聘于陳瞻辭韻温雅南

人欽服力謂之曰常侍前朝何竟不來今日誰相對者

又曰賀琛爲梁散𮪍常侍梁主與語常移晷刻故省中語

曰上殿不下有賀雅琛容止都雅故人呼之