Page:Sibu Congkan Sanbian271-李昉-太平御覽-136-038.djvu/40

此页尚未校对


又曰齊澣定州義豐人少以詞學稱弱冠制科登第景雲

二年中書令姚崇用爲監察御史彈劾違犯先於風教當

時以爲稱職

又曰開元五年監察御史杜暹往磧西覆屯㑹郭處瓘與

史獻等不叶更相執奏詔暹案其事實史獻以金遺暹固

辭左右曰公逺使絶域不可失蕃人情暹不得巳受之埋

於幕下旣去出境乃移牒令収取之

又曰李勉拜監察御史属朝廷右武勲臣恃寵多不知禮

大將榮崇嗣於行在朝堂背闕而坐言𥬇自(⿱艹石)勉劾之拘

於省司肅宗特原之歎曰吾有李勉始知朝廷尊矣

又曰御史臺奏准舊例監察御史從下六人各察尚書省

一司又准興元元年十月勑令監察從上第一人察吏部

禮部第二人察兵部工部第三人察戸部刑部第四人者