Page:Sibu Congkan Sanbian273-李昉-太平御覽-136-040.djvu/48

此页尚未校对


沈約宋書曰護南夷校尉晉武帝立領治寜州江左改曰

護鎭蠻校尉

     西夷校尉

沈約宋書曰護西夷校尉晉武帝立治寜州江左平蜀後

治涪城終晉丗太康三年置永嘉中益州刺史領西夷校尉太元末殷荆州表復之又治涪城也

     西域校尉

沈約宋書曰護西域校尉晉武帝立治雍州江左廢安帝

元興中又置𭔃治西陽

     寧蠻校尉

沈約宋書曰寜蠻校尉晉安帝置治襄陽郡以授魯宗之

     三巴校尉

齊職儀曰三巴校尉銀印青綬虎冠絳朝服宋太始五年

置以巴東巴西梓橦建平五郡𨽻焉建元二年省校尉改