Page:Sibu Congkan Sanbian274-李昉-太平御覽-136-041.djvu/79

此页尚未校对


沈約宋書曰𥘉漢宣帝置西域都護以加𮪍都尉(⿱艹石)諌大

夫護西域諸國光武建武𥘉始有督軍諸使至獻帝建安

中魏武相漢遣大將外出督十軍二十軍者始号都督曹

𡊮張楊之徒雖以三公假節領州郡然無都督之号也三

國時亦有都護中都護左右都護將軍兼督諸軍猶是舊

制意也黄𥘉三年上軍大將曹真始都督中外諸軍事揔

諸軍髙貴卿公正元二年晉文帝都督中外諸軍事㝷加

大都督之号太始中置小都督江左亦時有也吴朝鎮將

揔兵亦曰都督大軍出爲二部則曰左右都督分武昌爲

兩部亦曰左右部大督其揔一者則曰大都督又繞帳羽

林無難之屬隨事有督無常号也至諸葛恪以下輔政乃

都督中外諸軍事蜀𨵿羽在江陵亦督軍州至張飛姜維