Page:Sibu Congkan Sanbian275-李昉-太平御覽-136-042.djvu/91

此页尚未校对


以淳厚不受偷薄之說成都民物豐盛邑宇逼側舊制禁

民夜作以防火災而更相隱蔽焼者范乃毀削先令但嚴

使儲水而已百姓爲便乃歌之曰廉叔度來何暮不禁火

民安堵平生無𥜗今五袴

又曰馬嚴爲陳留太守下車明賞罰發姧匿郡界清静時

京師訛言賊從東方來百姓奔走轉相驚動諸郡遑急各

狀聞嚴察其虚妄獨不爲備詔書勑問使驛係道嚴固

執無賦後卒如言

又曰黄香爲魏郡太守郡舊有内外園田常與人分種収

榖𡻕數千斛香曰田令啇者不農王制仕者不耕王制曰上農夫

食九人下士視上農夫禄足以代耕也伐氷食禄之人不與百姓争利乃悉

以賊人課令耕種

又曰中平三年江夏兵趙慈反叛殺南陽太守奏頡攻没