Page:Sibu Congkan Sanbian280-李昉-太平御覽-136-047.djvu/58

此页尚未校对


帝一槩簡閱選武藝超絶者署爲殿前諸班因是有散貟

散指揮内殿直散都頭鐵𮪍控鶴之號復命揔戎者自龍

捷虎捷以降一一選之老弱羸小者去之諸軍士伍無不

精當由是兵甲之盛近代無比

     偏將

尚書曰司馬掌邦政統六師平邦

左傳曰趙朔趙嬰齊爲中軍大夫鞏朔韓穿爲上軍大夫

荀息趙同爲下軍大夫韓厥爲司馬

又曰晉侯請於王戊申以紱冕命士㑹將中軍且爲太傅

命郷之服於是晉國之盗逃奔于齊

又曰楚子北師次于郔沈尹將中軍子西將左子反將右

將飲馬於河而歸

又曰魯宣公十年夏六月晋師救鄭荀林父將中軍先縠