Page:Sibu Congkan Sanbian285-李昉-太平御覽-136-052.djvu/28

此页尚未校对


殿庭寂等不能屈竟從静議歳収數十萬斛髙祖善之

又曰開元二十五年令諸屯𨽻司農寺者每三十頃以下

二十頃以上爲一屯𨽻州鎭諸軍者毎五十頃爲一屯其

屯應置者皆從尚書省處分其舊屯重置者一依丞前封

壃爲定新置者並取荒閑無籍廣占之地其屯雖料五十

頃易田之處各依郷原量事加數其屯官取勲官五品以

上及武散官并前資邊州縣府鎭戍八品以上文武官内

簡堪者充據所収斛斗等級爲功優諸屯田應用牛之處

山原川澤土有硬軟至於耕懇用力不同土軟處每一頃

五十𠭇配牛一頭疆硬處一頃二十𠭇配牛一頭即當屯

之内有硬有軟亦准此法其稻田毎八十𠭇配牛一頭諸

營田(⿱艹石)五十頃外更有地剰配得丁牛者所収斛皆准頃

𠭇折除其大麥喬麥乾蘿蔔等准粟計折斛斗以定等級