Page:Sibu Congkan Sanbian286-李昉-太平御覽-136-053.djvu/76

此页尚未校对


又曰蜀後主劉禪延熈二年造大金劒長一丈二尺鎭劒

口山往往人見輝光後人處處求覔不得

又曰宋劉昱元徽二年於蔣山頂造一劒銘曰永蜀小篆

又曰蜀主劉備章武元年辛丑採金牛山鐵鑄八鐵劒各

長三尺六寸一備自佩一與太子一與梁王理一與魯王

永一與諸葛亮二與張飛𨵿羽一與趙雲並是亮書作風

角處所

又曰晉懷帝名熾永嘉元年造一劒長五尺銘曰歩光篆

又曰東晉司馬衍咸和元年造劒十三口銘曰興國

又曰東晉司馬昌明太元十年於金華山頂埋一劒銘曰

神劒