Page:Sibu Congkan Sanbian295-李昉-太平御覽-136-062.djvu/81

此页尚未校对


文王武王師吕望周公旦齊桓公師管夷吾晉文公師咎

犯隨㑹𥘿穆公師伯里奚公孫枝楚莊王師孫叔敖沈申

吴王師伍子胥文之儀越王勾踐師范蠡此十聖六賢未

見不尊師者也

淮南子曰段干木晉之大駔爲文侯師

海内先賢傳曰仇覽字季智郭太賫刺從之曰暮求留𪧐

明旦太下床朝之曰君非太友乃太師也

荀氏家傳曰爽字慈明㓜而歧嶷大學儒林咸歎服之年

十二太尉杜喬師焉

江微陳留志曰樓望字次子雍丘人也少受春秋於少府

丁子然以節操稱建武二十八年趙孝王聞其名遣大夫

賫玉帛聘望爲師不受

邴原别傳曰原舊能飲酒自行後八九年間酒不向口單