Page:Sibu Congkan Sanbian300-李昉-太平御覽-136-067.djvu/41

此页尚未校对


宇等曰虜何敢迫脅漢將因以節撾殺數人賊衆爭欲殺

之宇止曰此義士也可賜以劔序受劔銜鬚顧左右曰賊

所迫殺無令鬚汙土遂伏劔而死

又曰馬援曰方今匈奴烏桓尚擾北邊欲自請擊之男兒

要當死於邊野以馬革褁尸還墓耳何能卧床上在兒女

子手中耶故人孟兾曰諒爲烈士當如此矣

又曰永和八年匈奴遣使求和親上遣鄭衆持節使匈奴

衆素剛烈至北庭虜欲令拜衆不爲屈單于大怒圍守閉

之不與水火欲脅服衆衆拔刄自誓單于恐而止

又曰漢圍隗囂囂窮困其大將王捷登城呼漢軍曰爲隗

王城守者皆必死無二心願諸軍亟罷請自殺以明之遂

刎頸而死

謝承後漢書曰濟隂戎良字子恭年十八爲郡門下吏良