Page:Sibu Congkan Sanbian306-李昉-太平御覽-136-073.djvu/66

此页尚未校对


又曰君子之言信而有徴故怨逺於其身小人之言僣而

無徴故怨咎及之

論語曰放於利而行多怨

又曰貧而無怨難冨而無驕易

國語曰夫事君者險而不懟怨而不怒

戰國䇿曰趙襄子怨智伯⿰氵𭝠 -- 𣾰其頭爲飲器

漢書曰汲黯列九卿而公孫洪張湯爲小吏及弘湯稍與

黯同位而尊用過之黯心𥚹不能無怨望見上言曰陛下

用群臣如積薪耳後來者居上

東觀漢記曰長水校尉耿恭坐將兵不憂軍事肆心縱欲

飛鷹走狗遊戲道上虜至不敢出得詔書怨懟徴下獄

續漢𥙊祀志曰建武二十年二月群臣上言即位三十年

冝封禪太山詔書曰即位三十年百姓怨氣满腹吾誰敢