Page:Sibu Congkan Sanbian307-李昉-太平御覽-136-074.djvu/66

此页尚未校对


妻羞之求去

又曰建始三年秋京師民無故相驚言大水至百姓奔走

相蹂𨈆韋昭曰蹂踐𨈆轢也老弱號呼長安中大亂天子親御前殿

召公卿議大將軍鳯以爲太后與上及後宮可御舟船

吏民上長安城以避水群臣皆從鳯議左將軍王啇獨曰

自古無道之國水猶不冒城郭今政治平丗無兵革上下

相安何因當有大水一日𭧂至此必訛言也不冝令上城

重驚百姓上乃止有頃長安中稍定問之果訛言上於是

美壯啇之固守數稱其議而鳯大慙自恨失言

東觀漢記曰王郎起上在薊郎移購上令王霸至市中募

人將以擊郎市人皆大𥬇舉手耶榆之霸慙而去

又曰汝南薛苞字孟甞喪母以至孝聞父娶後妻而憎苞

分出日夜號泣不能去至𬒳歐杖不得巳廬於舎外旦入