Page:Sibu Congkan Sanbian310-李昉-太平御覽-136-077.djvu/35

此页尚未校对


我門户

又曰何承天叔肹爲益陽令隨肹之官隆安四年南蠻校

尉桓偉命爲叅軍時殷仲堪桓𤣥等牙舉兵以向朝廷承

天懼禍難未巳解職還益陽

又曰劉凝之字志安小名長年南郡人也推家財與弟及

兄子立屋於野外非其力不食

典略曰鄭均字仲虞任城人也好黄老兄亡後飬嫂兄子

思禮甚篤及居併門盡推財産與之由是名稱

風俗通云周玘字孟玉爲右將軍⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾弟子使客殺人𬒳

玘詣府與太守盛亮相見了不論弟子之命遂俱盡於獄

弟婦不哭其子但𡘜孟玉孟玉由此爲髙

曹瞞傳曰太祖一名𠮷利字阿瞞少飛鷹走狗遊蕩無度

其叔父數言之於嵩操患之後逢叔父於路乃陽敗面喎口