Page:Sibu Congkan Sanbian310-李昉-太平御覽-136-077.djvu/57

此页尚未校对


周禮春官曰伯之職以脤膰之禮親兄弟之國脤膰𥙊社稷宗

廟之肉也賜以同姓之國同福禄也兄弟有共先王者也魯定公十四年天王使石尚來歸脤也

儀禮醮辭曰𭥍酒旣清嘉薦亶時亶誠也古文亶爲癉始加元服兄

弟具來孝友時格永乃保之

左傳桓公曰宋穆公疾召大司馬孔父而属殤公焉曰先

君舎與夷而立寡人寡人不敢忘(⿱艹石)以大夫之靈得保首

領以殁先君(⿱艹石)問與夷其將何辤以對請子奉之以主社

稷寡人雖死亦無悔焉對曰羣臣願奉馮也公曰不可先

君以寡人爲賢使主社稷(⿱艹石)棄德不讓是廢先君之舉

也豈曰能賢光昭先君之令德可不務乎吾子其無廢先

君之功使公子馮出居于鄭杜預曰公子馮穆公子也穆公卒殤公即

又襄公曰宋向戍來聘且㝷盟見孟獻子尤其室曰子有