Page:Sibu Congkan Sanbian312-李昉-太平御覽-136-079.djvu/102

此页尚未校对


過請即降罰萬人無福亦請某爲當罪應時風上天地清

晏及升壇休氣四塞登封飄(⿱艹石)天外及禪社首五色雲見

日重輪

又曰開元十三年登封太山上因問玉牒之文前代帝王

何故秘之賀知章曰玉牒本是通於神明之意前代帝王

祈求各異或禱年筭或思神仙其事微密故外人莫知之

上曰朕今此行皆爲蒼生祈福更無秘請冝將玉牒出示

百寮其詞曰有唐天子臣某敢昭告于昊天上帝天啓李

氏運興土德髙祖太宗受命立極髙宗升中六合殷盛中

宗紹復繼體不定上帝眷祐錫臣忠武厎綏内難推戴聖

父恭承大寳十有三年祗(⿱艹石)天意四海晏然封祀岱嶽謝

成于天子孫百禄蒼生受福

風俗通曰封禪必於岱宗者長萬物之始隂陽交代觸石