Page:Sibu Congkan Sanbian312-李昉-太平御覽-136-079.djvu/118

此页尚未校对


續漢書禮儀志曰正月始耕有司請行事訖就耕位天子

諸侯百官以次耕

晉書禮志曰武帝末有司奏古諸侯耕籍百畒躬執耒耜以

奉社稷宗廟勸率農功今諸王臨國冝依之竟不施行

又江彪傳曰哀帝即位欲躬自籍田彪以禮廢日乆儀注

不存中興以來所不行冝停之

宋書禮志曰親耕籍晉武帝太始四年詔曰夫民之大事

在農是以古之聖王躬耕帝籍以供郊廟之粢盛且以訓

化天下近代以來耕籍於數歩中空有慕古之名曽無供

祀訓農之實而有百官車徒之費今脩千畒之制當與群

公卿士躬稼穡之艱難以帥天下

又曰元嘉二十一年太祖將親耕而其儀乆廢使何承天

撰定儀注乃下詔曰國以民爲夲民以食爲天古者從時