Page:Sibu Congkan Sanbian312-李昉-太平御覽-136-079.djvu/33

此页尚未校对


後魏書曰天平四年四月七帝神主旣遷於太廟太社石

主將遷於社宫禮官云應用幣中書侍郎裴伯茂時爲祝

文伯茂據故事太和中遷社髙祖用特不用幣遂以奏聞

于時議者或引大戴禮遷廟用幣今遷社冝不殊伯茂據

尚書召誥應用牲詔遂從之

宋書禮志曰晉元帝建武元年又依洛京立二社一稷其

太社之祝曰地徳普施惠存無疆乃建太社保佑萬邦

悠四海咸頼嘉祥其社之祝曰坤徳厚載王畿是保乃建

帝社以神地道明祀惟辰景福來造禮左宗廟右社稷歴

代遵之故洛京社稷在廟之右而江左又然也

又曰祠太社帝太稷常以歳二月八月二社日祠之

唐書曰天寳中升社稷五星爲大祀詔曰𥙊之爲典以陳

至敬名或不正是相奪倫况社稷孚祐百代蒙其福日月