Page:Sibu Congkan Sanbian312-李昉-太平御覽-136-079.djvu/50

此页尚未校对


還有司告事畢六宗燔燎火大燃有司告事畢

蔡邕禮樂志曰漢承𥘿㓕學庶事草創明堂辟雍闕而未

舉武帝封禪始立明堂於太山猶不於京師元始中王莽

輔政庶績復古乃起明堂辟雍

宋書禮志曰晉元帝紹命中興依漢氏故事冝享宗明

堂祀之禮江左不立明堂故闕焉

齊書禮志曰案禮及孝經援神契並云明堂有五室天子

每月聽朔布教𥙊五帝之神配以有功徳之君

大載禮曰明堂者所以明諸侯尊卑也

許慎五經異義曰布政之宫故稱明堂明堂盛貌也


周官匠人職稱明堂有五官鄭玄云周人明堂五室帝一

室也

齊書禮志曰永明二年祠部郎蔡履議郊與明堂夲冝異