Page:Sibu Congkan Sanbian312-李昉-太平御覽-136-079.djvu/97

此页尚未校对


㑹計洛陽秩禮名嶽羣臣𥨸相謂曰湏王振旅飲至隴朔

無塵當議奏封禪脩升中之禮搢紳聞者咸曰冝然自漢

光武登封之後斯絶矣

孫嚴宋書曰𡊮淑爲吏部郎太祖元嘉二十六年大舉北

討淑侍座從容曰盛王令典廢壞永乆今當鳴鑾中嶽席

卷趙魏檢玉岱宗今其時也臣逢千載之㑹願上封禪書

一篇使聲齊七十二代帝曰盛德之事何足以當之

隋書志曰封禪者髙厚之謂也天以髙爲尊地以厚爲德

増太山之髙以報天也厚梁甫之基以報地也昭天之所

命功成事就有益於天地(⿱艹石)天地之更髙厚云漢光武中

興聿遵其故晉宋齊梁及陳皆未遑其議後齊有廵狩之

禮并登封之儀竟不之行也開皇十四年群臣請封禪髙

祖不納晉王又率百官抗表固請帝命有司草儀注於是