Page:Sibu Congkan Sanbian314-李昉-太平御覽-136-081.djvu/76

此页尚未校对


仲堪自稱徐伯感君之惠無以報仲堪因問門岸爲何祥

乎對曰水中之岸其名爲洲君將爲也言終而没

唐書曰玄宗開元二十年自東都幸太原至太行坂路隘

逢椑車問左右曰車中何物左右奏曰禮天子出則載禆

車以從先王之制也上曰焉用此命焚之無椑自此始也

莊子曰古之䘮禮貴賤有儀上下有等天子棺椁七重諸

侯五重大夫三重士再重墨子獨生不歌死不服桐棺三

重而無椁以爲法式

愼子曰匠人成棺而無憎於人利在人也死

吕氏春秋曰善棺椁所以俻螻蟻也今世俗大亂人主踰

侈非爲死者慮亦所以相矜

淮南子曰吾生有七尺之形死有一棺之土

淮南子曰鬻棺者欲民之疾疫也蓄粟者欲歳之荒飢也