Page:Sibu Congkan Sanbian316-李昉-太平御覽-136-083.djvu/56

此页尚未校对


梁書武帝思弘古樂天監元年下詔求學術通明者皆陳

所見時對樂者七十八家咸言樂之冝改不言改樂之法

帝素善音律遂自制四器名之爲通以定雅樂莫不和韻

𥘉齊永明中舞人冠幘並簮武帝曰筆笏盖以記事受言舞不受言何事簮筆豈有身服朝衣而足綦讌

履於是去筆乃定郊禋宗廟及三朝之樂以武舞爲大壯

舞取易云大者壯也正大而天地之情可見也以文舞爲

大觀舞取大觀在上觀天之神道而四時不𫻪也國樂以

雅爲稱取詩序云言天下之事形四方之風謂之雅雅者

正也止乎十二則天數也乃去階歩之樂増撤食之雅皇

帝出入宋孝建二年奏永至齊及梁𥘉亦同至是改爲皇

雅取詩皇矣上帝臨下有赫也二郊太廟同用皇太子出

入奏㣧雅取詩君子萬年永錫尓㣧王公出入奏夤雅取

尚書周官貳公弘化寅亮天地也上壽酒奏介雅取詩君