Page:Sibu Congkan Sanbian316-李昉-太平御覽-136-083.djvu/83

此页尚未校对


袴舞二人白襖錦䄂赤皮鞾赤皮帶樂用竪箜篌琵琶五

絃琵琶横笛簫觱篥荅臘鼔𦝫鼓雞樓鼓康國樂工人皂

終布頭巾緋布𫀆錦領舞二人緋襖錦䄂緑綾淩渾襠褲

赤皮鞾白袴帑舞急轉如風俗之胡旋乞寒者夲西國外蕃

之樂也神龍二年三月并州清源縣尉吕無泰上䟽曰臣

謹按洪範八政曰謀時寒(⿱艹石)能謀事則時寒順之何必倮露

形體澆灌衢路鼓舞跳躍而索寒也禮曰立秋之月行夏

令寒暑不節隂陽不調政令之失也休咎之應君臣之感

也理均影響可不戒哉至景雲二年左拾遺朝曰宗諌傳

曰辛有適伊川見𬒳髪於野𥙊者曰不及百年此其戎乎其

禮先亡矣後秦晉遷陸渾之戎於伊川以其中國之人習戎

狄之事一言以貫百代可知今之乞寒濫觴胡俗伏願三

思籌其所至先天二年十月中書令張說諌曰韓宣適魯