Page:Sibu Congkan Sanbian317-李昉-太平御覽-136-084.djvu/75

此页尚未校对


又曰調露二年正月二十一日上御洛城南樓賜宴太常

奏六合還淳之舞

又曰上元三年十一月三日勑新造上元之舞先令太祠

享皆將陳設自今巳後圎丘方澤太廟祠享然後用此舞

餘𥙊並停

又曰大定元年天后幸京師同州刺史⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇瓌進聖主還京

樂舞上御行宫樓觀之賜以束帛令編於樂府

沈志曰江左𥘉有拂舞舊云拂舞吴舞檢其歌非吴辭也

皆陳於殿庭賜泓拂舞序曰自江南見曰符舞或言自亮

鳩沈曰有此來數十年察其辭旨乃是吴人患孫皓虐政

又曰公莫舞今布舞也相傳云項莊舞劒項伯以䄂隔之

古人相呼曰公伯語莊云公莫害漢王今之用巾盖像項