Page:Sibu Congkan Sanbian320-李昉-太平御覽-136-087.djvu/4

此页尚未校对


在侍進和兼題干壁百寮畢和以班列焉其後京兆尹薛

珏請皇太子書上詩序刻石而塡之以金

又曰貞元九年春正月庚辰朔上御含元殿受朝賀禮畢

上賦退朝觀軍仗歸營詩以示宰臣曰獻歳視元朔萬邦

咸在庭端旒揖群后廻軰閱師貞分行左右出轉斾風雲

生眷此戍旅節載嘉良士誠順時頒宴賞亦以助文經

又曰貞元十年秋九月戊子以重陽日宴餞賜百寮追賞

𥘉九日以雨罷宴及是方㑹宴上賦詩以賜百官曰雨霽

霜氣肅天髙雲日明繁林已墜葉寒菊仍舒榮懿此秋節

晚更延遐賞情池臺列廣宴絲竹傳新聲至樂非外奬浹

歡同中誠庻敦朝野意永使風化清

又曰德宗至自興元御宣政殿𠕋拜李晟爲司徒上思晟

勲力爲製紀功碑俾皇太子勒于石立於渭橋與天地悠