Page:Sibu Congkan Sanbian322-李昉-太平御覽-136-089.djvu/54

此页尚未校对


其家立講堂隔綘紗幔而傳受以宋氏爲文宣君賜侍婢

十人周官後學傳於丗時稱韋氏宋母

唐書曰開元十四年上令太子賔客元行冲撰𩔖禮義䟽

將立學官䟽成右相張說駮奏曰今之禮記是前漢戴德

戴聖所編録歴代傳習巳向千年著爲經教不可刋削至

魏孫炎始改舊本以𩔖相比有同抄書先儒所非竟不行

用貞觀中魏徴因炎所修更加整比兼爲之注先朝雖厚

加賞錫其書竟亦不行今行冲等奉詔修撰勒成一家然

與先儒義乖章句隔絶(⿱艹石)欲行用竊恐未可上然其奏遂

不得立學行冲意諸儒排巳退著論以自釋

     春秋

杜預序云春秋者魯史記之名也楚謂之檮杌晉謂之乗

而魯謂之春秋其實一也