Page:Sibu Congkan Sanbian323-李昉-太平御覽-136-090.djvu/51

此页尚未校对


王政之大端也天之道莫大乎隂陽萬物之尊莫大乎黔

首王政之貴莫大乎安人故人安則隂陽和則天地平而

元氣正矣是以古先帝王見人之通於天地天人相感隂

陽相和災害之所不生嘉祥之所以作也遂則象於天則

成於地輔相天地之冝以左右民於是養成羣生奉順天

德故人得安其俗樂其業甘其食美其服隂陽大和元氣

巳正天地降瑞風雨以時矣

又曰景雲二年監察御史解琬陳時政曰臣聞國之安危

在於爲政(⿱艹石)爲政以法雖暫安而必危爲政以德雖不便

而終治夫法者智也智所謂權冝道可以長乆陛下登位

今巳逾年上封事者多言明聖述太平或曰功巍巍德赫

赫非唯不禆於政化亦乃陛下之厭聞臣以爲當今風俗

未甚振理政令未息煩勞隂陽未調和帑藏未充牣流離