Page:Sibu Congkan Sanbian324-李昉-太平御覽-136-091.djvu/36

此页尚未校对


試相保謂之合保群居而賦謂之私試造請權要謂之𨵿

節激楊聲價謂之徃還旣捷列名於慈恩走謂之題名㑹

大讌於曲江亭謂之曲江㑹曲江大㑹在𨵿試後亦 謂之𨵿宴宴後同年各有所之歸郷

井間謂之離㑹籍而入選謂之春𨵿不捷而醉飽謂之打眊燥匿

名造謗謂之無名子退而𨽻業謂之夏課挾藏而入試謂

之書䇿此其畧也其風俗繫於先逹其制置存於有司雖

然賢者得其大志故位極人臣常十有二三登顯列十有

六七

     制舉科

唐書顯慶三年二月志烈秋霜科韓思彦及第乾封元年幽素

⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇瓌解琬苗神客格輔元除昭劉訥言崔谷神及第上元三年正月詞殫文律科

崔融及第

永隆元年岳牧舉