Page:Sibu Congkan Sanbian324-李昉-太平御覽-136-091.djvu/38

此页尚未校对


景龍三年抱器懷能科夏侯銛及第茂才異等科王敬從盧重𤣥及第

景雲二年文以經國科𡊮暉韓朝宗及第藏名負俗科李俊之及第

先天元年文經邦國科韓休及第藻思清華科趙冬曦及苐𭔃以宣

風則能興化變俗科郭璘之及第道侔伊吕科張九齡及第手筆俊

拔超越軰流科杜昱張子漸張秀明常無名趙居貞賈登郍巨及苐

開元二年直言極諌科梁昇卿𡊮楚客及第哲人竒士逸淪屠釣科

孫逖及第良才異等科邵閏之崔翹及第

五年文史兼優科李昇期康子九逹奚珣及第文儒異等科崔侃禇庭晦及第

六年愽學通議科鄭少微蕭誠及第

七年文詞雅麗科邢巨苗晉卿禇思光趙良器及第

十二年將帥科裴敦復房自謙及第

十五年武足安邊科鄭昉樊衡及第髙才沉淪草澤自舉科鄧景山及