Page:Sibu Congkan Sanbian324-李昉-太平御覽-136-091.djvu/6

此页尚未校对


爲上量材而授官録德而定位錄德存視之也則廉耻殊路賢不

肖異處矣帝因是令郡國舉孝廉各一人又限以四科至

五年詔徴吏人有明當代之務習先聖之術者縣次給食

令與計偕計者上計簿使也郡國每歳遣詣京師上之偕者俱也令所徵之人與計者俱來而縣次給之

元朔元年詔曰夫本仁祖義褒德録賢勸善刑𭧂本仁祖義

謂以仁義爲本始也五帝三王所繇昌也故詔執事興廉舉孝庻幾

成風夫十室之邑必有忠信三人並行厥有我師今或至

闔郡而不薦一人是化不下究而積行之君子壅於上聞

究竟也言見壅遏不得聞於天子也且進賢受上賞蔽賢蒙顯戮古之道

也其與中二千石禮官愽士議不舉者罪是時天下愼法

莫敢謬舉而貢士盖鮮故有斯詔有司奏議曰古者諸侯

貢士壹適謂之好德再適謂之賢賢三適謂之有功迺加