Page:Sibu Congkan Sanbian325-李昉-太平御覽-136-092.djvu/69

此页尚未校对


奴兄靈之謂曰殺人取錢當時狼狽應有所遺得何物靈

之曰唯得一刀削恱取視之曰此非里巷所爲也乃召州

内刀匠示之屬有郭門者前曰此刀削門手所作去嵗賣

與郭人董及祖悅収及祖詰之及祖欵引靈之又於及祖

身上得毛奴所着皂𥜗及祖伏法悅察獄多此𩔖也

後周書曰建德二年冬帝聽訟於正武殿自旦及夜繼之

以燭

又曰栁慶爲雍州別駕有賈人持金二十斤詣京師交

易𭔃人停止每欲出行常自執管鑰無何緘閉不異而

失之謂是所𥨸郡縣訊問主人遂自誣服慶聞而歎之

乃召問賈人曰卿鑰𢘆置何處對曰𢘆自帶之慶曰頗與

人同𪧐乎與同飲乎曰日者曽與一沙門再度酣宴醉而

晝寢慶曰主人以痛自誣非盗也彼沙門乃真盗耳即遣